Dash

GDPR

Zavřít

25. 05. 2018 Pátek
od 10:00 do 18:00

Ochrana osobních údajů

Rezervovat místo

O akci

Milí, děkuji za Vaši návštěvu na mých lekcích, kurzech, workshopech a také na mým webových stránkách, těší mě Váš zájem. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí.

Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Zásady ochrany osobních údajů platné a účinné od 1. 7. 2018

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) fyzické osoby, OSVČ, paní Bc. Dagmar Voudouragkaki, se sídlem Merhautova 978/102, Brno 613 00, IČ: 87562791, zapsané v Živnostenském rejstříku.

Vzhledem k tomu, že jsem správcem osobních údajů, ráda bych Vás, uživatele webové stránky www.dashdance.com,  informovala o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

Kde se na mě můžete obrátit?

Obracet se na mě můžete s jakýmikoliv dotazy na mojí e-mailové adrese dagmar.voudouragkaki@gmail.com nebo na tel.: +420 736 538 870

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

 

 • vytváření a rušení rezervací prostřednictvím rezervačního systému, který používám
 • zasílání informační sdělení – newsletterů o mých chystaných lekcích a kurzech (jednou za 2 měsíce)
 • poskytování služeb či uzavírání smluv
 • vedení účetnictví: jste- li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • abych mohla reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • nebo abych chránila svá práva.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit, nebo registrovat do rezervačního systému, který používám. Pokud mi neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, naše komunikace může být značně ztížena, zpravidla to znamená, že Vám nemohu dát včas vědět, pokud nastane změna v organizaci lekci a kurzu. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Vaše osobní údaje tedy především zpracovávám, abych Vás mohla informovat o plánovaných akcích, lekcích a workshopech, které pořádám. E-maily s mými pozvánkami Vám zasílám, jako svému zákazníkovi, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy v případě poskytování mých služeb či uzavírání smluv,
 • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • můj oprávněný zájem v případě zasílání informačních sdělení nebo ochrany mých práv, nebo
 • Váš případný souhlas se zasíláním informačních sdělení.

Jaké osobní údaje o vás zpracovávám a po jak dlouhou dobu

 • Pro účely poskytování mých služeb nebo uzavírání smluv o Vás mohu zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo,  případně název obchodní firmy, adresu sídla firmy, IČO a číslo bankovního účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů nemohu zaručit poskytnutí mých služeb, protože mohou být nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje mohu zpracovávat až 5 let od poskytnutí služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do šesti měsíců od skončení poslední komunikace. Šest měsíců se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově kontaktu za účelem poskytnutí služeb.
 • Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí mohu zpracovávat jméno, příjmení,
  e-mailovou adresu a případně telefonní číslo z důvodu možnosti rychlé či včasné reakce. Bez těchto údajů nejsem schopna zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje mohu zpracovávat až 5 let od vyřízení Vaší žádosti.
 • Pro účely zasílání informačních sdělení zpracovávám jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Bez těchto údajů Vám nejsem schopna zasílat informační sdělení o mých novinkách. Osobní údaje budu zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání informačních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním. To můžete provést prostřednictvím mé emailové adresy dagmar.voudouragkaki@gmail.com nebo v zápatí každého mého informačního e-mailu.
 • Vaše osobní údaje mohu v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud mi to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

Informační sdělení

Pokud jsem s Vámi uzavřela smlouvu, tzn. poskytla jsem Vám službu, a nepožádali jste o NEZASÍLÁNÍ informačních sdělení, dovoluji si Vám zasílat informačních sdělení. V informačních sděleních budou informace ohledně mých lekcí, kurzů a workshopů, které by Vás mohly v souvislosti s mými službami zajímat.

Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání informačních sdělení. Můžete tak učinit na mojí kontaktní e-mailové adrese nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím informační sdělení. Požádání o nezasílání informačních sdělení nebude a nemůže mít pro Vás jakékoliv negativní důsledky.
Informační sdělení Vám také mohu zasílat, pokud jste mi předem udělili souhlas, aniž bych s Vámi uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zprávou na mojí kontaktní e-mailové adrese, pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím informační sdělení.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, s výjimkou osob, které se mnou úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o moje případné externí IT správce / HW servisní techniky, a daňovou účetní.

Předávání do třetích zemí

Pro zpracování Vašich osobních údajů můžu využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Vaše práva

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo na:

 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/.

Popis jednotlivých práv

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo ode mě dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba, po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abych opravila nepřesné údaje, případně je doplnila, a to v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazala za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musím pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abych zpracování Vašich osobních údajů omezila, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.
Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abych Vám předala Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.

Právo vznést námitku

Výslovně Vás upozorňuji na Vaše právo vznést námitku. Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti zasílání mých informačních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestanu se zasíláním informačních sdělení, případně s přímým marketingem.
Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.

Vznést námitku můžete na moji e-mailovou adresu dagmar.voudouragkaki@gmail.com